Hur ska man egentligen hantera schaktmassor och avfall enligt alla miljöregler och hur klassas olika typer av jordarter och avfall? Ja, det finns många frågor och vi vill gärna dela med oss av vår gedigna kunskap och expertis inom området. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

 

Har du fler frågor du vill ha svar på? Maila oss på kundtjanst@pinpointer.se så ser vi till att ta med just din fråga.

Allt om schaktmassor

Vad är egentligen KM och MKM?


KM och MKM är Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig markanvändning. Riktvärdena är framtagna för sanering av förorenade områden, som nivåer för att avgöra om sanering krävs eller som åtgärdsmål vid sanering. KM och MKM är alltså inte framtagna för att användas när man ska bli av med schaktmassor, men har i relativt stor omfattning kommit att användas som gränser vid upphandlingar, anläggningsprojekt, deponiavslutningar mm. I samband med bortforsling av schaktmassor.
Måste jag ta prover på all jord jag gräver upp?


Det finns inga formella krav på att du alltid ska ta prov på all jord du gräver upp, men som avfallsproducent ansvarar du för det avfall du lämnar vidare, och du har också en generell skyldighet att ha de kunskaper som krävs. I praktiken brukar det vara svårt att bli av med jord till seriösa mottagare om den inte är provtagen.
Är ren jord verkligen avfall?


Det som styr huruvida något är avfall eller inte är innehavarens behov och skyldighet att göra sig av med ett material. Uppkommer jord vid exempelvis en byggarbetsplats, och det finns ett behov av att köra bort jorden, är jorden ett avfall oavsett hur ren den är. Enkelt uttryckt är alltså det som i entreprenadsammanhang brukar benämnas ”Fall B massor” i stort sett alltid ett avfall, oavsett om de är rena eller inte.
Hur vet jag egentligen om jorden jag gräver i är förorenad?


Det bästa sättet är att låta utföra en miljöteknisk markundersökning. Vi på Pinpointer kan tipsa dig om vart du kan vända dig om du kontaktar oss.
Måste jag kontrollera att de jag skickar iväg jord till har tillstånd, och hur gör jag egentligen det?


Ja, den som yrkesmässigt lämnar avfall för transport eller mottagning är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd för transport av avfall och att mottagaren har miljötillstånd. Vi på Pinpointer rekommenderar att man alltid ber om mottagarens tillstånd och kontrollerar att det omfattar det avfall man har för avsikt att lämna. Transportörers tillstånd kan kontrolleras på https://www.kontrolleraavfallstransportorer.se/.
Får vem som helst ta emot jord?


Är det jord klassad som avfall, vilket överskottsmassor i regel är, krävs normalt anmälan eller tillstånd för att ta emot den. Vid mindre än ringa risk (bedöms utifrån halter, utlakning, mängder, de specifika förhållandena på platsen för arbetet mm) kan nyttjande av överskottsmassor vara ok även utan anmälan eller tillstånd. I de fallen krävs dock ofta marklov, anmälan om betydande påverkan på naturmiljö eller andra myndighetskontakter. Nästan all hantering av schaktmassor och avsättning av schaktmassor är tillståndspliktig eller anmälningspliktig, exempelvis deponering, mellanlagring (eller som det nu heter, lagring som en del av att samla in avfall), avfall för anläggningsändamål mm.
Hur vet jag egentligen om jorden jag gräver i är förorenad?


Det bästa sättet är att låta utföra en miljöteknisk markundersökning. Vi på Pinpointer kan tipsa dig om vart du kan vända dig om du kontaktar oss.
Är det farligt att vistas på förorenad mark (ett förorenat område)?


Det beror helt på vilken typ av föroreningar, vilka halter och hur fastigheten används. För att kunna avgöra om det är farligt att vistas på en förorenad fastighet eller ett förorenat område krävs en bedömning i det enskilda fallet.
Vad ska jag göra om jag upptäcker en förorening på min fastighet eller under ett markarbete jag utför?


Först och främst är den som äger eller brukar en fastighet skyldig att omgående upplysa tillsynsmyndigheten om den påträffande föroreningen. Detta gäller även om fastigheten tidigare ansetts vara förorenad. Tillsynsmyndigheten är för det mesta kommunens miljöförvaltning, vad den kallas varierar dock mellan olika kommuner. Är du osäker kan du helt enkelt kolla på kommunens hemsida eller ringa till kommunen som fastigheten ligger i. Ofta kan det vara bra att ta hjälp av en miljökonsult om du påträffar en markförorening, här kan även vi på Pinpointer tipsa dig om du kontaktar oss. Innan du utför schakt i förorenad mark måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen.
Vem är ansvarig för att åtgärda föroreningarna?


Regelverket när det gäller ansvar för markföroreningar är komplicerat, men något förenklat kan man säga att den som orsakat förorening också är ansvarig för att utreda och avhjälpa den. Detta förutsätter dock att marken förorenats efter 1969. Som fastighetsägare är man normalt ansvarig för att utreda föroreningar på sin fastighet, har man köpt den efter 1999 kan man också vara ansvarig för att avhjälpa föroreningen om den som förorenat inte längre finns kvar. Regelverket är dock komplext och det finns mängder av undantag från ovanstående.
Vad bör jag tänka på om jag ska sälja en fastighet som kan vara förorenad?


Ofta sjunker värdet på en förorenad fastighet jämfört med om den inte vore förorenad. Ju mindre man vet om föroreningen, ju större risk innebär det för köparen. Ibland kan det vara lönsamt att utreda och i vissa fall till och med sanera en fastighet innan försäljning. Det är inte säkert att du som säljare undkommer ansvarat för en förorening bara för att du säljer din fastighet. Är det du som orsakat föroreningen är det i regel också du som är ansvarig för att avhjälpa den, även efter det att du sålt fastigheten. Ska du sälja en förorenad fastighet rekommenderar vi att du kontaktar en miljöjurist eller miljökonsult. Vi på Pinpointer kan tipsa dig om vart du kan vända dig om du kontaktar oss.
Vad bör jag tänka på om jag ska köpa en fastighet som kan vara förorenad?


Köper du en förorenad fastighet riskerar du att även köpa på dig ansvaret för föroreningen. Ansvaret går inte att avtala bort. Ska du köpa en förorenad fastighet rekommenderar vi att du kontaktar en miljöjurist eller miljökonsult. Vi på Pinpointer kan tipsa dig om vart du kan vända dig om du kontaktar oss.
Hur kan man ta reda på om ett område är förorenat?


För att ta reda på om ett område är förorenat behöver man normalt utföra en miljöteknisk markundersökning. Vi rekommenderar att man anlitar en specialist/miljökonsult för detta. Vi på Pinpointer kan tipsa dig om vart du kan vända dig om du kontaktar oss.
Finns det något register över alla förorenade områden?


Det finns inget komplett register. Länsstyrelserna har en databas, MIFO, över en stor mängd riskklassade områden. Här kan områden vara klassade enligt MIFO fas 1 eller MIFO fas 2. Fas 1 innebär att det endast gjorts en bakgrundskontroll av området, medan fas 2 innebär att det utförts en miljöteknisk markundersökning (MMU). Du hittar normalt dessa i respektive länsstyrelses web-GIS/kartor. Även vissa miljöförvaltningar har egna register över förorenade fastigheter. Dessa är normalt inte öppna utan det krävs att du kontaktar kommunen för att få fram dessa uppgifter. Även om du gör registersökningar och inte kan hitta dokumentation om att din fastighet är förorenad är det ingen garanti för att den är ren. En mycket stor andel av alla förorenade fastigheter finns inte med i myndigheternas register.
Var hittar jag mer information om markföroreningar?


Naturvårdsverket är central vägledande myndighet och har mycket information på sin hemsida. Även olika kommuner och länsstyrelser har information på sina respektive hemsidor.
Får vem som helst ta jordprover?


Ja, vem som helst får ta jordprover, men man bör inte göra det om man inte har relevant kunskap. Många mottagare ställer också krav på att de miljöprover kunderna tillhandahåller skall vara tagna av sakkunniga. Vi på Pinpointer kan tipsa dig om vart du kan vända dig för en bra provtagning om du kontaktar oss.
Vem får transportera schaktmassor?


I praktiken krävs tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig transport av schaktmassor. De undantag som finns gäller allt för små volymer för att de ska vara praktiskt tillämpbara vid normala markarbeten.
Vad händer med alla rena schaktmassor som grävs upp och körs bort?


Merparten av massorna används för anläggningsändamål (dvs. att man bygger någonting med dem, exempelvis en bullervall), deponiavslutningar eller att de deponeras.
Hur vet jag att schaktmassorna jag skickar via Pinpointer inte tjuvdumpas någonstans?


Samtliga anläggningar som är knutna till Pinpointer har kontrollerats av en oberoende tredjepart (miljökonsulten ENRECON). I samband med kontrollen inhämtas anläggningens tillstånd och kontroll sker av att de får ta emot de avfall som läggs upp i Pinpointer. För anmälningspliktiga anläggningar inhämtas kommunens beslut samt i de fall det behövs även anmälan. I vissa fall kan det vara tillåtet att ta emot massor med föroreningshalter under MRR utan tillstånd eller anmälan. Pinpointers policy är att i dessa fall ställa krav på att det finns någon form av myndighetsgodkännande (exempelvis marklov, beslut i 12:6-samråd eller ett skriftligt meddelande från tillsynsmyndigheten att verksamheten är ok) där det framgår att åtgärden är ok.
Har Pinpointer de tillstånd som krävs för att handla med avfall?


Ja. Pinpointer bedriver anmälningspliktig avfallshandel/mäklar avfall och har anmält verksamheten till länsstyrelsen i Värmland. Anmälan gäller hela Sverige.
Kan Pinpointer hjälpa mig med den nya rapporteringen av farligt avfall?


Från och med november 2020 krävs att alla producenter av farligt avfall för anteckningar samt rapporterar in uppkommet avfall löpande till Naturvårdsverket. Rapporteringen kan även ske via ombud. Pinpointer kan sköta aktuell rapportering åt kund, dock måste det särskilt avtalas (myndighetskrav).
Hur kontrollerar Pinpointer sina mottagare?


Samtliga anläggningar som är knutna till Pinpointer har kontrollerats av en oberoende tredjepart (miljökonsulten ENRECON). I samband med kontrollen inhämtas anläggningens tillstånd och kontroll sker av att de får ta emot de avfall som läggs upp i Pinpointer. För anmälningspliktiga anläggningar inhämtas kommunens beslut samt i de fall det behövs även anmälan. I vissa fall kan det vara tillåtet att ta emot massor med föroreningshalter under MRR utan tillstånd eller anmälan. Pinpointers policy är att i dessa fall ställa krav på att det finns någon form av myndighetsgodkännande (exempelvis marklov, beslut i 12:6-samråd eller ett skriftligt meddelande från tillsynsmyndigheten att verksamheten är ok) där det framgår att åtgärden är ok.
Vad är skillnaden mellan tipp och deponi?


Begreppet tipp eller soptipp finns inte i svensk miljölagstiftning. Med ”tipp” avsågs historiskt oftast den kommunala ”tippen” där företags och hushållsavfall tippades och grävdes ner. Idag används ibland begreppet ”tipp” slarvigt som benämning för mer eller mindre alla typer av avsättningar för massor, allt från markutfyllnader till bullervallar. Deponi är en tillståndspliktig plats, en deponeringsanläggning, där avfall slutligt bortskaffas. På dagens deponier ställs en mängd miljökrav på deponering av avfall, dels generella krav genom lagstiftning, dels specifika krav genom verksamheternas miljötillstånd.
Vad är schaktmassor?


Schaktmassor är inget formellt begrepp men används normalt för jord som grävs upp i samband med markarbeten. Även om det inte finns någon exakt definition av schaktmassor är dessa i de flesta fall massor som man vill göra sig av med, det vill säga ett avfall.
Vad är fyllnadsmassor?


Fyllnadsmassor är inget formellt begrepp men används normalt för massor som av människan tidigare tillförts en plats. Det kan vara att man fyllt ut ett låglänt område eller att man byggt exempelvis en bullervall.
Vad är förorenade massor?


Förorenade massor är inget formellt begrepp, men normalt avses massor från förorenade områden, dvs. massor från ett område som är så förorenat av en punktkälla att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt.
Vad är marksanering?


Begreppet ”sanering” är numera ersätt i svensk miljölagstiftning av begreppet ”avhjälpa”. Att avhjälpa ett förorenat område innebär att man vidtar en åtgärd som säkerställer att området inte längre utgör risk för människors hälsa eller miljön, det kan vara att gräva upp och transportera bort en förorening eller att åtgärda den på platsen. Andra ord för marksanering är ”avhjälpandeåtgärd” och ”efterbehandling av förorenade områden”.
Vad menas med inerta massor?


Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, exempelvis sten och grus. Notera att det också finns kriterier för vilka avfall som får tas emot på deponi för inert avfall, dessa kriterier är inte definitionen av inert avfall utan mottagningskriterier. På en deponi för inert avfall (kallas ibland inert deponi) får man normalt deponera schaktmassor (förutsatt att de inte är allt för förorenade). I praktiken är en deponi för inert avfall en deponi för jordmassor eller en deponi för schaktmassor.
Vad är egentligen lera?


Det är en jordart som innehåller mer än 40 viktprocent finjord (jord med en partikelstorlek under 0,06 mm) och där minst 40 procent av finjorden utgörs av lerpartiklar. Eftersom lerpartiklarna är mindre än 0,002 mm i diameter kan de inte urskiljas med blotta ögat och knappt ens med ett vanligt mikroskop. Jorden ser därför ut som en homogen massa och i omrört tillstånd som en jämn smet.
Gäller samma regler för återvinning av asfalt som för jord?


Jord och asfalt har helt olika egenskaper och det går inte att jämföra föroreningsnivåer i asfalt med exempelvis generella riktvärden för jord. Det är inte heller per automatik tillåtet att använda avfallsklassad asfalt bara för att man har tillåtelse att använda jord. Synen på användning av olika typer av avfallsklassad asfalt (fräsasfalt, uppbruten asfalt etc.) varierar också mellan olika myndigheter i landet. Vi rekommenderar att man alltid kontaktar sin tillsynsmyndighet, normalt kommunen, innan man använder avfallsklassad asfalt.
Vad är en avhjälpandeåtgärd?


Avhjälpandeåtgärd är det som tidigare hette ”efterbehandling”, dvs. åtgärder som innebär att man åtgärdar, eller sanerar, en föroreningsskada eller en miljöskada. När myndigheter talar om att ”avhjälpa en föroreningsskada eller en miljöskada” är det oftast helt enkelt marksanering de avser.
Hur många ton motsvarar en kubik jord?


Detta varierar kraftigt, dels beroende på om man räknar fast kubik eller lös kubik, dels beroende på vilken typ av jord det handlar om. Normalt går det 1-2 ton jord per kubikmeter. Som en schablon för schaktmassor vikt brukar man ibland använda 1,8 ton/kubikmeter. Hur man beräkna schaktmassor varierar dock kraftigt.
Gäller samma regler i hela landet?


Många upplever att det är olika regler som gäller för bygg och schakt i olika kommuner eller i olika delar av landet. Att det exempelvis är andra regler som gäller för hantering av schaktmassor i Stockholm än för hantering av schaktmassor i Göteborg. Trots att lagstiftningen är lika i hela Sverige, tolkar de lokala tillsynsmyndigheterna ofta lagen olika och ställer även olika krav, särskilt när det gäller avfall för anläggningsändamål, exempelvis om man ska bygga en bullervall. För deponier varierar det mindre, eftersom det finns detaljerade regelverk i exempelvis Förordning (2001:512) om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10). Även om det kan förekomma vissa mindre lokala variationer är det oftast samma regler som gäller för en deponi i Stockholm som för en deponi i Göteborg.
Vad kostar det att bli av med jord?


Kostnaden för att avsätta jord varierar mycket kraftigt både beroende på platsen de uppkommer, men även över tid. Det går således inte att exempelvis sätta ett generellt pris på fyllnadsmassor, eller ens sätta ett generellt pris på fyllnadsmassor i Stockholm eller fyllnadsmassor i Göteborg. Var man kan deponera schaktmassor, dvs. hur långt från arbetsplatsen närmsta avsättning finns, styr givetvis också kostnaden.

Vanliga frågor om schaktmassor