top of page

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du avfall från egen verksamhet? Undrar du vilka tillstånd som behövs? Eller har du frågor kring när det behövs täckta flak, hjultvätt etc.? 

Alla som transporterar avfall yrkesmässigt behöver enligt avfallsförordningen ha tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndet eller anmälan gäller sedan i fem år i hela Sverige. Det innebär att om du yrkesmässigt kör avfall som kommer från någon annan än dig själv krävs alltid tillstånd. Detta gäller både farligt avfall och icke-farligt avfall. Det är transportören (åkeriet) som behöver tillstånd till transport av avfall, det räcker inte att exempelvis LBC:n man är ansluten till har tillstånd. 

Om du transporterar avfall som uppkommit i egen verksamhet räcker det i vissa fall med en anmälan. Detta gäller dock endast för små mängder (understigande 10 ton eller 50 kubikmeter icke farligt avfall alternativt 100 kg eller 100 liter farligt avfall). Du måste dock alltid ha tillstånd om du ska transportera avfall som innehåller kvicksilver (dock ej hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.  

 

I praktiken innebär detta att det krävs tillstånd för nästan alla som yrkesmässigt kör någon slags avfall. Även om du normalt kör asfalt eller krossprodukter räcker det att du tar med dig ett enda lass med exempelvis schaktmassor från ett bygge för att det ska krävas tillstånd. 

När behövs tillstånd eller anmälan? 

Transport av avfall

Hur söker man tillstånd? 

Det är relativt lätt att söka tillstånd för transport av avfall. Enklast är att söka på länsstyrelsernas gemensamma e-tjänst. Gå bara in på Länsstyrelsen och sök på ”Transport av avfall”. Här kan du sedan fylla i en ansökan direkt på skärmen. 

Mäklare eller insamlare? 

Är du avfallsmäklare eller samlar du in avfall? Då behöver du anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen. Har du tillstånd för transport av avfall behöver du dock inte anmäla att du är insamlare eller handlare. Exempelvis är Pinpointer anmälda avfallsmäklare. 

När behövs transportdokument? 

Transportdokument krävs alltid vid transport av farligt avfall. Det kan vara ett papper, men kan också vara elektroniskt, som i Pinpointer. Ett transportdokument ska innehålla en mängd uppgifter såsom exempelvis uppgifter om avfallet (mängd, avfallskod etc.), avfallslämnare, transportör och mottagare samt vissa administrativa uppgifter såsom datum och kommunkod. Något som är viktigt att ha med sig är att transportören har en skyldighet att sammanställa uppgifterna från alla transportdokument (det kallas att ”föra anteckningar”) samt löpande rapportera uppgifterna till Naturvårdsverket. Kör du via Pinpointer hjälper vi via våra system till med både sammanställningar/anteckningsskyldigheten och rapporteringen. 

Vilka krav gäller vid transport av avfall? 

Finns det krav på att alla avfallstransporter ska vara täckta? Vad gäller för hjultvätt, damning etc.? Svaret på många av de mer praktiska frågorna är ”det beror på”. Lagstiftningen är inte särskilt tydlig utan tar utgångspunkt i begrepp såsom ”bästa möjliga teknik” och ”skälighet”, samt givetvis trafikregler kring lastsäkring etcetera Det gör att kraven på täckta flak, hjultvätt m.m ofta varierar mellan olika beställare, kommuner och län. För de allra flesta avfallstransporter finns inga detaljerade eller formella krav, utan det blir normalt bedömningar från fall till fall. 

Vad är skillnaden mellan farligt avfall och farligt gods? 

Om jag har ADR-behörighet, får jag inte per automatik köra farligt avfall då? Farligt gods och farligt avfall är två olika regelverk. Farligt gods (ADR) gäller både avfall och produkter och bygger delvis på annat än regelverken kring farligt avfall. Allt farligt gods som är avfall är per automatik farligt avfall. Allt farligt avfall är dock inte farligt gods. Det vanligaste exemplet på farligt avfall som normalt inte är farligt gods är förorenad jord. Förorenad jord klassad som farligt avfall är ytterst sällan farligt gods.  

 

I och med att farligt gods och farligt avfall är två parallella regelverk måste man uppfylla alla delar av båda regelverken om man berörs av dem. Kör man exempelvis oljeavfall, vilket normalt är både farligt avfall och farligt gods, behöver man både transportdokument för farligt avfall och godsdeklaration för farligt gods. Vissa väljer att slå samman dessa till ett dokument, det gäller då att vara observant på att dokumentet uppfyller kraven enligt båda regelverken. 

 

Inom ramen för Pinpointer hanteras inte farligt gods, däremot jord och asfalt klassad som farligt avfall. 

Får jag köra avfall till eller från ett annat land? 

Regelverket kring export och import av avfall (gränsöverskridande transporter) är mycket omfattande. Har du för avsikt att transportera avfall över en gräns så rekommenderar vi dig att kontakta någon som kan hjälpa dig med att reda ut vad som gäller. På Pinpointer avsätter vi avfall i samma land som det uppkommer. 

bottom of page